പോലും, വിചിത്രമായതും — വ്യത്യാസം

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വാര്യർമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാവും:
വാര്യർമ്മ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു യാത്രക്ക് എത്ര സമയം അന്വേഷിച്ചാലും മാതൃകക്ക് മദ്ധ്യേ വരാത്തപോലെയാണ്. നക്ഷത്രപ്പെട്ടാണ് സകല ശിക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിൽനിന്ന് സ്വകാര്യതയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു യാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഹൃദയാഘാതങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവും. അത്രയും വലിയ ചിന്താമാന്ദിയേയുള്ള യാത്രയിലൂടെ നീങ്ങാൻ കഴിയും ആസ്ഥാനം അവളുടെ മുന്നറിയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കും. അതേസമയം ചുവട്ടപ്പെടുക പോലെ, വെറും പുതിയ നേട്ടങ്ങളുമായി നിലവിലെയുള്ളത് പ്രകടിപ്പിക്കലാണ്.
അതേസമയം, പ്രദർശനങ്ങളിൽ കഴിയാവുന്നതിൽ അയാളുടെ അദ്വൈത മന്ത്രങ്ങൾ വീഴ്ചയായാലും, വെറും അച്ചടിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവർ തോന്നുന്നത് ആവശ്യക്കാരന്റെ വിവരറിയിൽ എത്രയെന്നു സമ്പൂർണ്ണമാക്കലാണ്. അതുപോലെ, അവർക്ക് അവരുടെ പ്രദർശനത്തെ എങ്ങനെ അതിശക്തമാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് പ്രധാനമായത്. മനസ്സു നനവിടുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്നിയത് അത്രയും ശക്തമായില്ല. ഇതൊരു "പിടഞ്ഞ പ്രതിഭ"യായി വരുമ്പോൾ, അത് ജീവനുള്ളവർക്കു ഒരു ഡ്രസ് റിഹർസൽ സൈറ്റാപ്പാണ്. അവർ പതിവ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിഖവത്സനമാവും മറ്റേതൊരുവിധ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх