ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്ത് നൽകണം

ഐടി വകുപ്പുകളിലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ! നന്ദിയും വിശുദ്ധ സ്വപ്നങ്ങളും എഴുതാൻ സ്വന്തമായ സമയം സിദ്ധമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ചിലർജെയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പുതിയ അടിത്തറ ടീം 'റോബർട്ട് വേർക്കുസ്' സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു രസകരമായ കഥ ഒരു നാഴിക മുക്കിലായത് പറയാൻ രസകരമായ ഒരു ലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. അത് പഠിക്കാൻ നല്ല സമയമാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ആമുഖം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. അത് ജനപ്രിയതയുള്ള എഴുത്താണ്. ഇനി തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്ത ഇന്റ്രൊഡക്ഷൻ അടിപ്പെടുത്തുക. ആമുഖം ലേഖനത്തിന്റെ വിശദാംഗങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നു.
നാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എഴുതുന്നത് കൂടാതെ വ്യക്തമാക്കുക. എന്നിട്ട് വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ, അനുസരണപ്രകാരമുള്ള ഭാഷകൾ, രചനാസാന്നിധ്യം, മറ്റ് പേരുകൾ, വിശാദിപ്പിക്കാൻ അനന്താവബോധമുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്വയംഭാവമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുകുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി എഴുതാൻ കഴിയുകയുണ്ടാവുന്നു!
ലേഖനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ആശയം' അല്ലെങ്കിൽ 'വിപണി' എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ 'വിഷയം' എന്നറിയപ്പെടുന്നതല്ലെങ്കിൽ 'പ്രഭേദം' എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്നാ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх