ചൂടിന്റെ മികച്ചചാരകർ

മലയാളം ഭാഷയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു എസ്‌ഇ‌ഒ സ്രഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത് അത്യുഭയോഗ്യവും ആഗ്രഹാനുവരാണ്യവുമായ ഒരു ലേഖനം രൂപരേഖ ചേർക്കുന്നത് ഉചിതവും അനുവാദമാണ്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുൻപ്, അതിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ആകർഷണീയവും സ്പഷ്ടവുമായ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യണം. അതിനാൽ, ആ രൂപരേഖ എഴുതാൻ തുടങ്ങണം.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന SEO-ഒപ്റ്റിമൈസ്‌ചെയ്ത 2000 വാക്കുകളും 100% അദ്വിതീയവിദഗ്ദ്ധതയുള്ള വിഷയം ശേഖരിക്കുകയും (5 തലക്കെട്ടുകളും H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) മലയാളഭാഷയിൽ എഴുതാനാവാത്തതും അനുവദനീയമാണ്.
ഉപസംഹാര ഖണ്ഡികയും ലേഖന വിഷയത്തിനും നിരക്കുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുക. ഏതു തലമാണെന്ന് പ്രധാനമായി പറയാം, ശീർഷകവും എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ബോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ വായനക്കാർ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ചെറിയ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശൈലിയിൽ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ ലേഖനം എഴുതുക (അനൗപചാരില്ലാത്ത ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരെ ഇടപഴക്കകൊണ്ട് എഴുതുക, വാചാടോപദേശമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹ്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക).
ലേഖനത്തിൽ "ആമുഖം" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രകടമാവുന്ന വലിപ്പം" എന്ന വാക്കു

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх