ക്രിസ്മസിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് നൽകണം

പ്രിയ സ്വന്തമേ,

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെയുപയോഗിച്ച് HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട്, മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായാലും സെയിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുൻകരുതി അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. അത് കടന്നുപോക്കുന്നതിന്, സെയിനാക്രിയം ഉപയോഗിച്ച് രൂപരേഖ പടിപടിയായി നിർമ്മിക്കുക. പ്രൊംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങുക.

താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റു ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ആശയം കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തരവും കണക്കിൽ എടുക്കുക, പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടുനിലക്കുള്ള തലം ഉറപ്പാക്കുക.

വായനക്കാർക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വിപണിയും വിശദമായ ഖണ്ഡിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതായിരിക്കും പോലെ, സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (വാചാടോ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх