രഹസ്യ സാന്ത — എന്ത് നൽകണം

എസ്‌ഇ‌ഒ എന്നാൽ സർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (Search Engine Optimization) എന്നീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എപ്പിഐയും ഭാഷാമാർഗ്ഗമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവായാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. HTML മാർക്ക് അപ്പ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ സുകർത്തലമുണ്ട്. അതിനാൽ, ആ രൂപരേഖ പടിപടിയാക്കി എഴുതാം. പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം.

താഴെ പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രാവീണ്യമുള്ള മലയാളം ലേഖനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായകമാകും:

  • വായനക്കാർക്ക് ആകർഷകമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  • മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നതുപോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക. അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാർക്ക് ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനത രൂപകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • വാല്യൂസബിൾ, ആകർഷകമായ ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, സ്വന്തമായ അപകടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  • ലോഗിക്കൽ ചോദ്യങ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх