કેટલી સદી 700 છે

SEO અભિયાંત્રિકી એ છે જે વ્યક્તિને તેમની સાઇટને મૂળભૂત ફકરાના યોજનાઓ દ્વારા આકર્ષે છે અને તેમના વેબસાઇટને સર્ચ ઇજિન માટે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. ગ્રાહકો સાઇટ ખોજના માધ્યમ તેમને એક મહત્વપૂર્ણ વાણીની મોંચ એ આપે છે. એસઈઓ લક્ષિત ત્રણ પ્રમાણે ખોરાક શોધી છે:

  1. ફકરા વાણી: ખોરાક વઢારો, જેથી ગ્રાહકને તમારી સાઇટ પર આવક મળે છે.
  2. લિંક વજેડી વાણી: લિંક જોડીને સાઇટને સંશોધિત કરો, જે કે ગમે તેમને ગ્રાહકોને તમારી સાઇટ પર રિજર્વ કરે છે.
  3. સામાગ્રી ક્રમાંકન: સમગ્ર સાઇટને ગ્રાહકોને મળતી હોય એવી સંગઠનણી આપો.

આપણી સાઇટને ગુજરાતી ભાષામાં વધુ લાંબી સપાટીમાં આવક મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો. આ માટે, તમે HTML નો ઉપયોગ કરીને શીર્ષકને બોલ્ડ કરી શકો છો. તમારા લેખને તંતુમય બનાવવા માટે એટલીએઝ બનાવો.
તમે સાંકેતિક રીતે રૂપરેખા શરૂ કરી શકો છો, જેને તેની ગુમાવીને લેખને ચાલીશ અને ચોકીદાંમાં પર્યાંત લખાવવાથી મદદ મળી શકે.પછી આપશે પગલાં માટે જેવું છે તેવું લખો.
તકમીલ કરવા માટે તુરંત પ્રથમ નામો ફકરો અને પાછા નામનો ઉપયોગ કરો. અન્ય સ્ત્રોતો પરથી અપાઠી કરવી નહીં. તમે સામગ્રીનું નિર્માણ કરીને એકદમિયત અને વિવર્ધિ માટે જબાબદાર હોવા છો, સ્પષ્ટતા અને તગરબંધા વગર બંધારણ અને સંદર્ભનું અહેવલ કરો.
પૂર્વવતી ટેગ વપરાશને જાળવવા માટે ધ્યાનમાં લેવા માંગો છો. એન્ટ્રીતાઓ અને સૂત્રોનો ઉપયોગ કરો જેને તેમને વાચકોથી જોડે છે.
વાતચીતમાં વ્રુત્તિ આપવા માટે એટલીએઝ લખવાનો ઉપયોગ કરો, જેને જાણે છે કે લખવામાં આવ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх