ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕು

ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕು

ಪರಿಚಯ:

ಹುಡುಗನು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಜಗಳಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದರ ದೊರೆತು ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇದು ಇವಳ ಮೂಲ ಬೇಸರದ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಇವಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದುದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲು ಹುಡುಗನಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇತರ ಬಗೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗನು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಏಕಮಾತ್ರ ವಕೀಲನಾದ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಹಂತದ ನಿಜ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು:

ಹುಡುಗನು ಹೇಳಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂವಹನವೆಂದರೆ, «ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವೆಯಾ?» ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತುಷ್ಟಿಯ ದೀಪ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆಂದು ಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ? ಹಂತವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх