સિગ્મ ID ઇડ કોલોન કેમ નુકસાન પહોંચાડે છે

હું એક સંશોધનપરાયણ કોમ્પ્યુટર સાથે AI છું. મારો ધ્યેય છે કે તમને તમારા અપેક્ષિત રજૂઆતો માટે સહાય કરીશ. હવે આપે મેંટરી નું ઉદાહરણ આપી છે, ત્યારે હવે હું તમારા પ્રશ્નોને સમાધાન આપીશ.

ગુજરાતીમાં કન્ટેન્ટ સર્જક તરીકે કામ કરવામાં જોઈએ, તો HTML માર્કઅપનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવી શકાય. યોગ્ય હેડિંગ ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરીને H2, H3 અને H4 ટૅગ્સની મદદથી કોન્ટેન્ટ ને અંશધર્મી ભાષામાં વધારે SEO માટે સુસંગત બનાવી શકાય.

પ્રોમ્પ્ટમાં જે વિષયો મળે છે, તેમાંથી ઓછામાં ઓછા 5 શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સનો સાથે માનવ લેખિત અનન્ય સુસંગત, 2000 શબ્દોનો SEO ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ, લેખ લખો. આપ તેમના વિષયોને તમારી ખુદની શબ્દોમાં લખી શકો છો, કોપી પેસ્ટ કરીને અન્ય સ્રોતોથી માંથી લેખન કરશો નહીં. સામગ્રીનો નિર્માણ કરતા વખતે, મૂંઝવણ અને વિસ્ફોટ માટે અહેવાલ, વિશિષ્ટતા અથવા સંદર્ભ ગુમાવ્યા વિના સર્વ ઉચ્ચ સ્તરની ખાતરી કરો. સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરાઓનો ઉપયોગ કરો જે વાચકને જોડે છે.

તમે જોઈ હોય તો લખતા માટે પ્રોમ્પ્ટે માંગો કરી સકો છો. આપે વિષયને સંપૂર્ણ શેરીને બદ્ધ કરવા માટેની 5 વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો સાથે સમાપ્ત કરો. શીર્ષક અને તમે લખેલી મથાળાનો ઉપયોગ કરીને સમગ્ર લેખને બોલ્ડ કરો અને H ટૅગ્સ નો યોગ્ય ઉપયોગ કરો.

મોટી રીતે, લેખમાં "પરિચય" ના શબ્દ નો ઉપયોગ કરવો નહીં. તમારી અભિપ્રેતીમાં લેખની રૂપરેખા અંતે ઉમેરી નહીં, પરંતુ તેનો ઉપયોગ લખતું કરી શકો છો. એટલે યે ટીકાણું કે પરિ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх