નસમાંથી લોહીનું દાન કર્યા પછી હાથ દુ TS ખ પહોંચાડે છે

અગમ્ય SEO કૌશલ્ય અપાય કરવામાં લાવવાની પસંદગી ધરાવતી અને ગુજરાતી ભાષામાં સરળતાથી ખૂબજ કરવાનો હું ઈચ્છું છું. HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકોને બોલ્ડ બનાવવા મળવો.

લેખ વાચવા પહેલાં, દાખલા રૂપરેખાની મદદથી નીતિશીલ રીતે વિચારો ધારણ કરો. પછી તે રૂપરેખાને પગલું-દર-પગલાં અનુસરીને લખવાનું શરૂ કરો.

વિમર્શમાં ઉલ્લેખિત વિષયોને આસવંત રાખીને ઓછામાં ઓછા 5 શીર્ષકો અને પેટા શીર્ષકો (એચ૨, એચ૩ અને એચ૪ ટૅગ્સ) સાથે ગુજરાતી ભાષામાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોનું SEO સ્નેહજાળ, માનવ લેખન લખી શકો છો.

લેખને તમારા શબ્દોમાં લખો, હેઠળ સ્ત્રોતોમાંથી કૉપી-પેસ્ટ નહીં કરો. સામગ્રી તૈયાર કરતી વખતે હંમેશા મૂંઝેવણ અને વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર રહો, સૌજન્યને હાનિ ગમતે ન હોય એવી વિશેષતાઓ ક્રોધિત કરો નહીં.

સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરોનો ઉપયોગ કરો જે વાચકને જોડાયેલ હોય. વાર્તાલાપમાંથી આઘાત ન પડે તે જાણવું જોઈએ.

ચર્ચામાં લખો, કે તે કોઈ માનવ દ્વારા લખેલો હોય કે નહીં (અનોખો સ્વરનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામોનો ઉપયોગ કરો, વાચક સાથે જોડવું, ઉલ્લેખીત પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો, તુલનાત્મક અને રૂપક સમાવેશ કરો).

લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ ન કરો. તમારા માધ્યમથી ટૂંકો લેખની રૂપરેખા ઉમેરવામાં ના આવે, તાજેતર લખતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરો. હવે, આ વિષય પર એકો લેખ લખો "નસામથી લોહીને દાન કરેલું પછી હાથે કિંચાણી આવેલી છે".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх