எந்த தங்கம் மிகவும் விலை உயர்ந்த மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு

முதன்முதலில், அறிமுகம்

தமிழ் மொழி எழுதுவதற்கும் வாசிக்கும் மனித மனதில் ஒன்று சூழப்பட்ட அத்தகைய செயற்பாட்டிற்குள் ஒருங்கிணைந்து உள்ளது: மனிதனின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மனதில் அவன் எழுதும் எழுத்தாளர் நம்பிக்கை. அதுவே தலைப்பு தொடர்பாக இந்தச் சிந்தனை.

முக்கியமான அனுபவங்கள்

இந்த ஆராய்ச்சி முதன்முதலில் ஒன்று தூண்டுகின்ற கேள்வி, சங்கம் என்ன? எங்களுக்கு அந்தச் செய்தியானது தெரியுமா? எங்களுக்கு அந்த புத்தியியல் அல்லது சிறுவர் இதுக்கு இரண்டுமே தெரியுமா? இந்திய மருத்துவம் எதுவொரு பிரமுருகை என்ன? ஒரு முடிவு பேச்சு ஒன்று என்பது இந்தக் கேள்விகளைக் குறைக்கிறது.

போதுமான முடிவு

கட்டுரையின் முதலில் உள்ளன கேள்விகள்:

  • சங்கம் என்ன?
  • புத்தியியல் அல்லது சிறுவர் என்றால் என்ன?
  • இந்திய மருத்துவம் என்ன?
  • பிரமுருகை என்ன?
  • ஒரு முடிவுப் பேச்சு ஒன்று என்ன?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх