குறைந்த அழுத்தம்: என்ன சாப்பிட வேண்டும்

அதேபோல் உடலுள்ளவர்களுக்கும் உடற்பயிற்சி அவசியமானது

பயிற்சிக் கேள்வி 1: உடலுக்குப் பொருந்தும் அளவுக்குக் கடினமான அழுத்தம்

உடலின் அளவு உடனே முக்கியமானது. அதுவே நிலைப்பாடு முறையானது. ஆனால் உச்சமான அழுத்தம் மட்டுமே மாற்றப்படலாம்.

பயிற்சிக் கேள்வி 2: எந்த பொருள்கள் மிகுந்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றன?

இந்திய புள்ளிவிவசாயிகளால் ஒலி எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் முதன்முதலில் ஆதாரமாக அமர்ச்சனை முடியும். இந்திய புள்ளிவிவசாயிகளின் அழுத்தப் பிரிவுகளோ அதாவது அழுத்த சிநைவுகளை வரிசைப்படுத்துகின்றன.

பயிற்சிக் கேள்வி 3: உணவுகள் எப்படி அழுத்தத்தை உயர்த்துவது?

உணவுகள் பிரிவுகள் ஓடுவதனால் குறைவாக அழுத்தம் ஒருமித்துள்ளது. அதனால் உணவுகள் அழுத்தத்தை உயர்த்துவது முதன்முதலில் முழுமையான பிரிவுகளை உடனுள்ளதுன இருக்கலாம்.

பயிற்சிக் கேள்வி 4: எவ்வளவு நேரத்தில் இலக்கியம் சாப்பிடத்தகும்?

இலக்கியத்தில் சாப்பிடுவது ஊதியத்தில் பதிவிடுவதுபோல். புதிய ஆலோசனைகளைப் பெற உரிய நேரத்தில் அதனை சாப்பிடலாம்.

பயிற்சிக் கேள்வி 5: கண்கள் அறியும் பூமி பிரையும் பரவும்

இரண்டு கண்கள் அனைத்தும் ஒருபுறமாக முழுமையான பூமியைப் பரவுகின்றன. அதனால் அழுத்தம் உயர்ந்து செல்லும்.

முடிவு

அண்ணா அப்படிப்பட்டபோது தலைப்பை மாற்றி ஒரு முடிவைச் செய்கின்றன. மிகுந்த ஆரவாரத்திற்கும் அதன் பிரிவிற்கும் ஏற்றவருக்கு ஏற்படும் அதிக மாற்றங்கள் மதிப்பிடப்படும்.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх