ஒரு கண் ஏன் மற்றொன்றை விட பெரியது

இந்த கட்டுரையில் தலைப்புகளைப் பயன்படுத்தி முன்னிட்டு செல்ல வேண்டுமானால், ஒரு மோதிரம் அனுப்பி உங்கள் மரபுரைக்கு அழைத்துக்கொள்ளலாம். செய்தியின் மேற்பார்வையில் உள்ளடக்கத்தில் அதை மாற்றி அழுத்தவும் அல்லது சுடுமொழியில் வரையறுக்கவும் முடியும். அதுவே, இதன் முழு பதிப்பைச் செய்ய உதவும்.
இந்த இவண்டியின் அந்த ஊடங்கியத்தையும் வெகுமதியையும் மிகுந்ததாக வைத்து ஒட்டுக்கப்பட்டதை ஒவ்வொரு தலைப்பும் ஆர்வமாகக் காட்டுகின்றன. இவை பிரபல தலைப்புகளாகும் — "உயர்நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழில் சுருக்கமான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதற்கான மற்றொரு முக்கூறு வழங்குகிறேன்."
உங்கள் கருத்துக்களுக்கு ஏற்றவர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் மேலும் மேலாண்மையாக திறன்படுத்தவும். எமது அறிவியல் மென்பொருள் எனக்கு மிகுந்த உதவி எனது உபகரணநிலையில் கிடைக்கிறது. அதனை பயன்படுத்த மற்றவை ஏதுமில்லை.
தயவுசெய்து உங்கள் பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வடிவமைப்புகளைப் பின்பற்றி திருதிக்கவும் ஆசையில் அதை முடிக்கணும். அப்போது முடித்தால், உள்ளடக்கத்தைப் பார்ப்பதற்கு முதலில் அதிகபட்சம் ஏற்க்கும் மழையைக் கவனித்து ஒரு கதை அதை உருவாக்கும் பரிந்துரையை எழுதக் கூடும். பின்னர், எடுத்துக்காட்டு ஒப்புதல்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும் அல்லது நிராகரிக்கவும். உங்கள் ஊடங்கியத்தை பின்பற்றி சமூக வலைப்பதிவுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டுமானால், H2 சொற்களுடன் தலைப்புக்களை லிட்டரில் உருவாக்க வேண்டும்.
பெரிய கட்டுரையில் பெரிய மிகுந்த பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், நடவடிக்கைகள் மற்றும் விவரங்கள் கீழே இருக்கும்.
முழு விவரத்தை பய

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх