கால்விரல்களின் கீழ் பாதத்தில் வலி

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவது என்று நீங்கள் விரும்பினீர்கள். உங்களுக்கு HTML மார்க்கப் பொத்தானை பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை தமிழில் மாற்ற முடியும்.

முன்கூட்டிய பார்வையில், அந்த ஆவடி பின்பற்றி HTML மார்க்கப் பொத்தானை படிப்படுத்தி எழுத ஆரம்பிக்கவும். 100% திருப்தியானவாக, மிகுந்த சொற்களின் திருக்குறிச்சொற்கள் மற்றும் உதாரணங்களை உள்ளடக்கம் உருவாக்குகின்றன. மேலதிக தலைப்புகளையும் துணைத் தலைப்புகளையும் (H2, H3, H4 ஆகியவற்றை உள்ளூது) வரியில் குறிப்பிடலாம்.

உங்கள் சொந்த மொழியில் கட்டுரையை எழுதுங்கள், பிற மூலங்களையும் நகலெடுக்க மற்றும் ஒட்டாதீர்க்க முயற்சிக்கவும். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் போது பிரச்சனைகளும் வெடிப்புகளும் தடுக்கப்படுகின்றன. எழுதும் முனைச்சொல், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர், வாசிக்கப்படும் பட்டியல், மீள்புரியம் மற்றும் பொதுவான இணைப்புகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.

கட்டுரையின் தலைப்பில் பிரமுகமான 5 வினாக்கள் மற்றும் முடிவுப் பத்தியையும் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்புகளை மிகுந்தமாக தடுக்கலாம், மேலும் H சட்டைவாரங்களுக்குப் பொருந்தும் வினாக்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

மேலும், மதிப்பீட்டு மொழிகளில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தவியாகவும். எனவே, உங்கள் மறுபடியான அபிராசிய டிபன்களை நீக்கி, "கால்விரல்களின் கீழ் பாதத்தில் வலி" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх