ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ

ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ (H2, H3 ਅਤੇ H4 ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਲਈ ਲੇਖ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ।

ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਜਾਣ-ਪਛਾਣ" ਅਤੇ ਅਹੇਮਿਯਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੱਧਾਰਨ ਹਦ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх