ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਫਤ ਕਿੱਕ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਫਤ ਕਿੱਕ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਫੁਟਬਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਾਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਖਾਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੁਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਐਸਈਓ ਸਮਰੇਘ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। HTML ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਹਾਇਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅੱਪ ਟੈਗ ਜਾਂ ਇਕ ਹਿੱਟਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਚ-ਥਰੀ, ਐਚ-ਤਾਈ ਅਤੇ ਐਚ-ਫੋਰ ਟੈਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਖ ਹੀਡਰਜ਼ ਨੂੰ "h2" ਟੈਗ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਬੋਲਡ ਸਿਰਲੇਖੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾਓ। ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਟੇਕਸਟ ਨੂੰ "H2", "H3" ਅਤੇ "H4" ਟੈਗ ਨਾਲ ਬੋਲਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਬ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх