ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ

ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ?

ਐਸ ਐਮ ਐਸ (SMS) ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਐਸਐਮਐਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਸੈਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਨਿੱਖੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵਾਟਸੈਪ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ:

 1. ਵਾਟਸੈਪ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 2. ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ.
 3. ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੁਣਾਅ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 4. ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 5. "ਭੇਜੋ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ.
 6. ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇੰਜਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ:

 1. ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇੰਜਰ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 2. ਸੰਚੇਤ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ.
 3. "ਸੰਦੇਸ਼" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
 4. ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 5. "ਭੇਜੋ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ:

 1. ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 2. ਇੱਛਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਵੀਗੇਟ ਕਰੋ.
 3. "ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ.
 4. ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 5. "ਭੇਜੋ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਨਿਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਟਾਪਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ H ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਐਮ ਐਲ ਦ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх