ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਿਰਲੇਖ: ਐਸਈਓ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਨ-ਲਿਖਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਐਸਈਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਟੈਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਗਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿਉ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।

H2, H3 ਅਤੇ H4 ਟੈਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਵਾਪਸ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹੇਗਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਰਲ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟੋਨ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਲਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਬਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਨਤਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਬਟ ਜੋੜ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх