ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ — ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬੋਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:

<h2><strong>ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ - ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ</strong></h2>

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ - ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ</title>
</head>
<body>
<h2><strong>ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ - ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ</strong></h2>
<p>
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਸ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਕਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਣ ਲਈ ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਗੇਹਿ ਵੇਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੱਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੂਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸੰਬਗ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
</p>
</body>
</html>

ਹੋਰ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ - ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ</title>
</head>
<body>
<h2><strong>ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ - ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ</strong></h2>
<p>
Without a doubt, the secret Santa is a festive tradition that brings joy and excitement to people during the holiday season. In this tradition, a group of people gather together and exchange gifts anonymously. Each person is assigned someone to be a secret Santa for, and they try to find the perfect gift for that person based on their interests and preferences. On the day of the gift exchange, everyone opens their presents and tries to guess who their secret Santa was. It's a fun and heartwarming way to spread holiday cheer and show appreciation for one another.
</p>
</body>
</html>

ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ:

  1. ਕੀ ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
  2. ਗੁਪਤ ਸੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਗ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх