ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਣਡਲ ਹਵਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਁ ਕਿਹੜੇ ਆਪੇਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਸਭ ਸਬ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਲ ਟੈਂਨਿਸ ਕੌੱਟ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਕਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਸ ਵਜੋਂ, ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਣੀ ਹੋਵੋ। ਸੁਚੇਤ ਇਹ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੰਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਖਨਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਿਭੋਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх