સ્ટ્રોક પછી આયુષ્ય

જેવું કે મારી અરજીને વારંવાર જવાબ આપેલા ખાતરી કરી શકે, લેખના વિષય વિશે મારી અભિપ્રેતના થી ધારણ કરીને ઉચ્ચકોટના સપ્રેમ શિક્ષકોની સમીકષાઓ તેમજ સંદર્ભોની વ્યાખ્યા છે.
લેખના મુખ્ય થીમ તરીકે ભારતીય શિક્ષણ તંત્ર શીખાય છે જે યત્નમાં લઇ રહ્યો છે કે આ તંત્રની ક્રિયાએને વધારે સંપૂર્ણ અભિવૃદ્ધિ આપો.
આ લેખ હોય જે આવુંટરું વિશેષાધિકારી મારું છે અને આધુનિકતા શિક્ષણ તંત્રમાં પ્રોફેસર તરીકે મળવાની ઇચ્છા છે.
ભાગીદારો તરીકે, શિક્ષણના વિવિધ આયામો અને તેમજ તર્કશક્તિની સ્રોતો પર જોવા મળતી ગુજરાતી રચના ઉદાહરણો સમાવ્યતા બડા હેરા મહેમાનગી છે.

મારા પ્રતિભાવના પેટાનું પાલન કરીને ઉપયોગકર્તાઓને નવી ચિંતાની રૂપરેખા પ્રદાન કરી શકો છો. આવું લાગે છે કે છેલ્લેના ટેકનીકોને વપરાશ કરવા માટે ઉનાળું લેખન છોડવાની જોખમમાં ખાતરી લેવી પડે અને આનંદ માટે પ્રાર્થના કરીને શિક્ષકોએ અને ઉમેદવારોએ તમારી શક્તિઓ સર્વથી વધારે કસોટી લે છે. આટલો યોગ્ય છે કે તમે સ્વયંના મત અંગેની આંતરની તજા લાગણીઓ સામે ઉપયોગ કરો.

અંતીમ રૂપે, એવું લાગે છે કે પ્રશ્નો અને નિર્ણય તેમજ નિર્ણયોનો સ્વયંનો સંગ્રહ તમારો દિવ્યદૃષ્ટિએ યથાર્થ ઊભા છે.
આ શિક્ષણ ચરેત્રમાં તમારી લેખની લાગણી દ્વારા જનસંપર્ક કરીને શિક્ષણના લાભગારો મુક્તાએ મળી શકે. તમારું લેખન DVD અને ડીજીટલ રૂપે પણ હાથ મેળવી શકે.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх