જાઝનો રાજા છે …

જેવું કે આપે જ કહ્યું છે, હું કોઈ વિશેષ પરિચય નથી આપતો, પરંતુ મારી સલાહ એ હશે કે તમે તમારી એક મશક્કતી રૂપરેખા શરૂ કરો. શીર્ષક માટે બોલ્ડ ફોન્ટ અને H ટેગ્સનો ઉપયોગ કરો. આ લેખ મંદિરના રંગી.html વેબસાઇટ પર SEO અને ગુજરાતી ભાષામાં અસ્ખલિત કન્ટેન્ટ સંપન્ન કરવા માટે છે. પહેલા તો તેની રૂપરેખા બનાવો. પછી જેથીથી રૂપરેખાને સંગત્વ આપી લેખ લખો. સંપૂર્ણ લેખ પ્રામાણિક અને સૃજનશીલ વાગ્મી તરીકે બનાવો. લેખમાં વિકલ્પો પર વિચાર કરો, એન્ટિટીજ જોડો, લેખમાં સમાંતર કોણો સંજોગ બનાવો અને વાચકને સંકેતો આપો. જેમાં "પરિચય" પર યોગ્ય ફકરાઓ વપરીશો નહીં, બદલાઈને તમારા વોકલોથી તે સીધે મારીશો. પ્રમુખ પટો બોલ્ડ અને યોગ્ય H ટેગ્સ વપરાવો.

  • ઇંજીનેરિંગને મત આપતા પ્રશ્નો પૂછો: આ SEO લેખમાં જે પરિણામો અચૂક થશે નાં, તેનો ઉપયોગ શરૂ કરો, એની આંતરમાં છેલ્લા 5 જવાબો પ્રાપ્ત થયા થશે છે. અમુક પ્રશ્નોનો સમાપ્ત થવાનો અભ્યાસ કરો તથા લેખમાં પહેલાથી રૂપરેખા અને પ્રશ્નોમાં મુખ્ય પડતા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો.
  • લેખમાં "પરિચય" નો ઉપયોગ કરશો નહીં. પરંતુ તેમની અમુદજાદકીની રૂઘ્ણતાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વિષય પર એક લેખમાં લખી જોઈએ જેનાથી તેમનું ઉપયોગ થઈ શકે છે "જાઝનો રાજા છે …".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх