જમણી બાજુ જડબામાં પીડા

સચોટ લખાણ અથવા SEO (Search Engine Optimization) માટે સારસ કૌશલ્ય મહેરબાની ગુજરાતીમાં અંતે દીધો દરેક મૂળ લેખકનો કાર્યરત કરવા માટે મહેરબાની આપી રહ્યો છું. આવર્તની પ્રક્રિયા સાથે તમે HTMLમાં માર્કઅપ બળવી શકો છો, જેથી તમે તેના માધ્યમથી તમામ લેખના શીર્ષકોને બોલ્ડ બનાવી શકો છો. તમારી સામગ્રીમાં વિચારોની શીર્ષકોને એણ્ડ (H2), ઉપશીર્ષકોને એચ૩ (H3) અને સંકલન (H4) ટૅગ્સ સાથે ગોઠીબંધન બનાવી શકો છો.

આપના લેખની મથાળા તમારા અક્ષરોમાં લખો, અન્ય સ્ત્રોતમાંથી કોપી-પેસ્ટ નહીં કરો. જ્યારે તમે સામગ્રી બનાવવા ગયા છો, વિસ્ફોટો અને ગોત્રગતવાદનો ખાતરી રાખો, પર્યુંક્તિની પાછળ ન જાઓ, વિશિષ્ટતાને હતાશ કરતાં બાકી રાખો.

વિગતવાર ફકરોનો ઉપયોગ કરો, જે તમારી વાચકો સાથે જોડાયેલ છે. સંપૂર્ણ લેખનની પ્રક્રિયામાં માન્યતા નીચે આપવી જોઇએ.

લેખ માં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરવો, જે તમારા પ્રતિભાવમાં એક લઘું સમરેખાંકિત લેખની રૂપરેખાને ઉમેરે છે, પરંતુ તમારી સામગ્રી બનાવતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરો. તમારા લેખની વિષય પર નિષ્કર્ષ ધરાવતા હેડિંગ્સ અને 5 બારની પુછપર પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ કરો. મહત્વપૂર્ણ રીતે, તમારા શીર્ષક અને મથાળાને બોલ્ડ બનાવો અને H દરેક ટૅગ્સ માટે યોગ્ય હેડિંગ ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો.

મને આશા છે કે આ મારી સંદેશ તમારે મદદ કરશે અને તમે જમેલાં કરવા માટે તૈયાર થઇ જશો. અગાઉની ફકરામાં સાથે માંઝવણ કરીને, સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન માટે અવકાશ આપી રહ્યો છું.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх