આંગળીઓ પીળી કેમ થાય છે

આંગળીઓ પીળી કેમ થાય છે

શરૂ કરીએઃ

આંગળીઓ પીળી કેમ થાય છે?

સમસ્યા:
ક્યારેય પણ આંગળીઓ પીળી કે વાળગાળી થાય છે ત્યારે આપણે નાખી શકીએ છીએ. આ થવા માટે જે મારીઝો લોકો પરત જય છે તે વર્ષે ઘણી જ ઉપયોગી ઉપચારોનો આવિષ્કાર કર્યો છે.

કારણો:
૧. વ્યાલીનમાં વસેલી રક્તદ્રાવ્યની કમતી પ્રમાણમાં
૨. પોષાકમાં વસેલી રંગની ધાતુઓનો નિષ્ક્રિય હોવાથી આંગળીઓ પીળી જઈ શકે છે.
૩. ઉંચતમાં વસેલી ધૂળોની હાવભાવનો આંગળીઓ સુધી પહોંચી શકે છે જ્યારે બીજી આવરણીના ભાગો માં વસેલી ધૂળો આંગળીને ધીમી સુધી પહોંચશે.

ઉપચારઃ
૧. હાથની સચોટની સાથે હાથ ધોઇ આંગળીને એક હાથના અન્ય સંપર્કોથી અદૃશ્ય ઘટાડો.
૨. ચંદ્રશિયની બરફનું પરાગનો પાણી બનાવી તકે.
૩. કશ્મીરી લોટમાં ચિપકેલા મળવાની પત્રીઓ મુદ્રિત કરી તે લગાડો એવા પરાગનું પાણી વ્યવસ્થાપન કરી એવા ઉપચારો માટે નકરાતમક ઊર્જાના ધરાકનું ઉપયોગ કરો.

નિષ્કર્ષઃ
તેજીથી આંગળીઓ પીળી થવી એકમાત્ર એકસંગીની એવી પીડા નથી જે નવીન વસ્ત્રાર ગાંઠ ના ડરાવે છે. આ તારણ-રૂપી પરાગને વધુ સાવચ્છે ધરેલ અધસંગીને માસ્ટર કરવામાં આવી રહી છે.

પ્રશ્નો:
૧. આંગળીઓમાં પીળાપણું ઘટાડવા માટે કયા પ્રકરણોનું ઉપયોગ કરી શકાય છે?
૨. આંગળીઓને હર્બલ ઘરગથ્થી શું સીધામાં તૂંકી લિધવું જેવું અથવા ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે?
૩. ચંદ્રશિયનું પાણી માંથી કેમ તકે જાય અને આંગળીઓનો ઇલાજ માટે શું કરવાનું શરૂ કરીએ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх