તમે જાણતા નથી તે વ્યક્તિને શું આપવું

આપની ઇચ્છા પર આધાર રાખીને, હું દર્શાવું છું કે કેવી રીતે તમે ઉચ્ચ સ્તરીય SEO કૌશલ્ય ધરાવે છે અને તમે તેનાથી જુદા કરી શકો છો, તેવું યોગ્ય તરીકે આપી શકાય.

HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવો માટે, તમે શીર્ષક બનાવવા માટે <b></b> ટૅગનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

SEO પર કેમ વાતચીત કરેલી જેટલી વધારે છે, તેમાં પરિચિત દસ્તાવેજો પર અન્યાયી ડિસકેઓનું સમાવેશ કરવું જોઈએ. તમે તમારા લેખની સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરાઓ ઉપયોગ કરી શકો છો, જે વાચકને જોડે છે.

તમારી વાતચીતની શૈલીમાં લખવામાં આવે તે આપણે કક્ષાનો ઉદાહરણ આપીએ છે. તેને અર્થે, તમે શૈલીમાં લખવામાં આવેલા કોઇપણ વ્યક્તિ વચ્ચે મુખ્યત્વનું વહેંચવામાં આવેલું લખવામાં આવે છે. સાથે હી, આપે જવાબદારી અને ગોષ્ઠીનો આદર્શ સંજોગ રાખવો જોઈએ.

તમારા લેખમાં શામેલ કરવામાં આવેલી વિગતોને બોલ્ડ અને H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય હેડિંગ ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તમારા લેખની રૂપરેખાની ટૂંકી વર્ચ્યુઅલ પ્રતિભાવ ઉમેરીને મૂંઝવણ કરવોની ખાતરી કરો, જેની તમે લખતા સમયે કરશો નહીં. કેમ કે, આ તમારા લેખને માનવાડા અને વિસ્ફોટની રીતેનું અર્થચીંહ છે.

હાલો, આ સ્વરૂપને કેવી રીતે તમે આવેલા વિષય પર નિષ્કર્ષ સાથે સમાપ્ત કરી શકો છો અને 5 બાર પુછાતા પ્રશ્નો સાથે પૂર્ણ કરી શકો છો. તમે ઉમેરીને હવે અળગ કરેલ મુખ્ય માહિતીને બોલ્ડ કરી શકો છો અને H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ ન કરવો લાગુ કરવો.અન્યથા, તમારા આ લેખમાં અવાં

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх