ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪುರುಷ ಧ್ವನಿ

ಪರಿಚಯ:

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಪುರುಷ ಧ್ವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿ:

ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯು ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಅಪರೂಪ ಉಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಮೃದುವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು. ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಅದರ ಹಾಂಡ್‌ಬುಕ್‌ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇರುಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷ ಧ್ವನಿ:

ಪುರುಷ ಧ್ವನಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲದು. ಅದು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ನಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು.

ಸ್ಥಿರತೆ:

ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಇರುವ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх