ಹುಬ್ಬು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೀ ಬುದ್ಧಿಮಾಂತರ ಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಕೌಶಲ್ಯದ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ, ಚಿಂತನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸುವರ್ಣಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಲು ಇಚ್ಛೆಯುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ HTML ಮಾರ್ಕಅಪ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರುಂಗ ಮುಚ್ಚಲು ಆಗಿದೆ.

ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಲೇಖನದ ಬಾಹ್ಯ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಂತರ ಆ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ (H2, H3, ಮತ್ತು H4 ಟ್ಯಾಗುಗಳೊಂದಿಗೆ) 100% ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ, 2000 ಪದಗಳು ಹೊಂದಿರುವ SEO ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್, ಮಾನವ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ರಚಿಸಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸಿ, ಉಳಿದ ಆದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ನೀವೇ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ನಕಲು ಮಾಡಿ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ, ವಿಷಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಯ ಮೂಲಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು make sure they meet the required language fluency and vocabulary.

ಓದುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ, ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಚರ್ಚೆ ಸ್ವರೂಪದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх