സ്വപ്നം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു

സ്വപ്നം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു

സപ്പിനിയുടെ ഗണത്തിൽ എട്ടു ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു് വീടുകളെക്കൊണ്ടുവച്ചുള്ള, ആസ്വദിച്ചടങ്ങുന്നവൻ അപ്പോൾക്കും കണ്ടെത്തും. അയാളുടെ വീട്ടിനു് മനസ്സിലാകുന്നതു് എങ്ങനെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനു്, കൂടുതൽ അനുഭവവും വേണം. ഇപ്പോള്‍ അയാള്‍ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാല്‍പ്പിലെക്കാലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടും. ഇതും, അവന്റെ പ്രീതികൂട്ടാനുള്ള ആരാധകര്‍ കഴിവില്ലെന്നും അവരെവിടെക്കണ്ടോക്കും. എന്നാല്‍പ്പിലെക്കാലത്തെ നിധാനത്തില്‍ ആയിക്കൊള്ളും ഇപ്പോള്‍ അയാളുടെ പ്രശ്‌നം. എന്നാല്‍പ്പിലെക്കാലത്തെ ഒളിഞ്ഞുകാണുന്നവരുമായി ഇപ്പോള്‍ അവബോധം വരുന്ന ജീവിതത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയും കൈവരുന്നവനാണ് അവന്‍ .

ഒരു പുതിയ ലോകമാണിത്.

അതിനാൽ എനിക്കൊരു സ്വപ്നം വരുന്നതെന്തിനെയാണെനിക്കു ഉറപ്പിച്ചത്? ഞാൻ ഒരു പ്രചാരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രത്യേകമായ ഒരുപാടുപേര്‍ക്കായുള്ള, കുറഞ്ഞ വിലനേക്കാളും ആരാർക്കും ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, എനിക്ക് ഈ വല്ലതു പോലെ പ്രകടമായ ശക്തി ഉണ്ടാവാംവേണ്ട, ഈ നിമിഷം എനിക്കു "ഷേത്രെ!" എന്നിരിക്കട്ടെ!

അങ്ങനെ, നിലവിൽ എനിക്കു് മലയാളം ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും എഴുതാനാവുന്നുവെന്നതാണുണ്ടാക്കുന്നതു. HTML മാർക്കപ്പ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചു്, ബോൾഡ് ആക്കാനും, ഉപശീർ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх