ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸರೆಗೆ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ.

<h2>ಲೇಖನದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ:</h2>
<p>ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೂಡುವ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಡುವ ತನಕ ಯಾರೂ ಅರಿವುಗೊಳ್ಳದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ, ನಗು, ನಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಮರೆ ಇವುಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು.</p>

<h2>ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕನಸು:</h2>
<p>ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕನಸು ಇದೆ. ಅವು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೂರ್ಯರ ಪರ್ವತಗಳಾಗುತ್ತವೆ.</p>

<h2>ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕನಸು:</h2>
<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನವೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾಲವು ಹೇಸರುತ್ತದೆ.</p>

<h2>ಮಾನವರ ಕನಸು:</h2>
<p>ಮಾನವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂಡುವ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವು ನಗುಹ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх