ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕು

ಪರಿಚಯ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಉದಯಿಸುವುದು ಸಮ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂರಂಭವನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಣನಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.

ವೀಕ್ಷಣೆಃ

ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆಗಬಹುದು: ನೀವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆತಂಕದ ಸುಗಮ ಮೌಲ್ಯಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲವೆ ನೀವು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇರುವ ಗೌರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಮೌಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಬ್ಬದ ಗುಣಡಾರರು

1. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ

ಹೆಂಡತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರಬೇಕು.

2. ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಗತಿಸುಗಣೆಯ ಅನುಭವ

ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಭಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಲಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಬದ್ಧ ಉಡ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх