ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕು

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಸಿಗೆ ಮನೆಯ ದವಾನಿಗೆ ಮೂಗಣಿ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿವಾಹಿಪಡುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ನಿಂದೆಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಲೆಬಡುತ್ತಹೋಗುವ ಸದವಕಾಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಸಿಗೆಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು:

  • ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಂತ ಶಂಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಸ್ತನಿಕೆ
  • ಹಾಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ನචಿಗೆ
  • ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳಲು ಮನೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಭಾಗವತವೃತ್ತಿ

ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ನೀರು

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭೀಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವಿವಾಹಿಪಡುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮದ್ದುಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೂಡಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ನೀರೂ ಆಹಾರದ ಹರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ನೈಶ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುಚಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಗುಣಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ

ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಒಂದು ಇನ್‌ಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಂ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх