ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಏನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಏನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಕನಸು 1: ಬದುಕಿನ ಆಪ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ

ಇದು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಮಾಸಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕಂತೂ ಅವನು ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೆಂಗಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನಸು 2: ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆದರ

ನನ್ನ ಪತಿಯ ಅಂತಸ್ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆದರವು ನೆಚ್ಚಿನ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಚನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ರೀತಿ.

ಕನಸು 3: ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ

ನನ್ನ ಪತಿ ಮನೋಹರವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಇತರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರ ರೀತಿ ಆಗಬಲ್ಲ.

ಕನಸು 4: ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ

ನನ್ನ ಪತಿ ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತರುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಬಾಹುಳ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕನಸು 5: ಸುಂದರ ಪರಿಸರ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх