ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ?

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ?

ಪರಿಚಯ:

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂದು.

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ಉಪಯೋಗ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥವೇನು?

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವು ಅಷ್ಟೇಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಂದರೆ, ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೊರಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುರುತು ಹೊಂದುವುದು. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು.

ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗಳು:

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗಳು ಹೀನಮಾನವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವಾಣು ಮದ್ದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಾಗರಿಕವಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆಯನ್

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх