ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಪರಿಚಯ:

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂಕಿತ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂಕಿತ ಜೀವದಂತೆ, ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂಕಿತ ಜೀವದಂತೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್:

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಶ್ವ ಅಥವಾ ಸಾಪದ ಜೀವ. ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಯಾವುದೇ ಶರೀರದ ಕಡೆಗೂ ಹಾರುವ ಕರುಳಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಮೃಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಹೋಗುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಡೈನೋಸಾರ್:

ಡೈನೋಸಾರ್ ಎಂದರೆ ಜಂತುಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂಕಿತ ಜೀವ. ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದಿಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲ್ಲಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂಕಿತ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯೂನವಾಗಿವೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯ ಅನುಕ್ರಮಿಕ ಬೀಳವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх