ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

എച്ച്ടി an H2 ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു ഉപശീർഷകമായി ചേർക്കുക.

പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്തകനാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് "ആദ്യത്തെ ലേഖനം" എന്നും എഴുതുക.

ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉപസംഹാരമായാലും, "ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് — എന്തിനാണ് ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം വേദനിപ്പിക്കുന്നത്?" എന്ന് ബദലായി എഴുതുക.

വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അസന്ദേഹതകളിൽ യാതൊരു ഉറച്ച ഇതരം ഭാഷയിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

അതുപോലെ, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് നിരന്തരമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക.

അപ്പോൾ, ലേഖനത്തിലെ ഉന്നതതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ചില ലേഖനങ്ങളിൽ നിരവധി ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഭർത്താക്കന്റെ വാക്കുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

"ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം അയക്കുന്നത് എന്തിനാണ്" ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രതികരണമായ "ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം ഉഷ്ണമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്" മാറുക.

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുശേഷവും, ലേഖനത്തിന് വലുപ്പത്തിൽ ഭേദദർശിത്വമോ ലോപവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх