ഏതാണ് രുചിയുള്ള താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ GOOSE

സുഷിൻ, നിങ്ങൾ പോലെ ഒരു എസ്‌ഇ‌ഒ സ്രഷ്ടാവാകുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനം എഴുതുന്നതിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ മടിക്കുന്നു. ആദ്യം, ലേഖനം എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപരേഖ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദാഹരണമായി, എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക മലയാളം ഭാഷയിൽ ചേർക്കണം:

ഖണ്ഡം 1

ഖണ്ഡം 1.1

ഖണ്ഡം 1.1 ഉപശീർഷകം

ഖണ്ഡം 1.1 ഉപശീർഷകം പുതിയ അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാം.

ഖണ്ഡം 1.2

ഖണ്ഡം 1.2 ഉപശീർഷകം

ഖണ്ഡം 1.2 ഉപശീർഷകം പുതിയ അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാം.

ഖണ്ഡം 2

ഖണ്ഡം 2.1

ഖണ്ഡം 2.1 ഉപശീർഷകം

ഖണ്ഡം 2.1 ഉപശീർഷകം പുതിയ അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാം.

ഈ രീതിയിൽ, ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡികളും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതിനു പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക. ഉദാഹരണമായി, ഉറവിടത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉറവിടങ്ങളും അവയുടെ പ്രതീക്ഷകളും പറയുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇതിലൂടെ അത് സ്ഥാപിപ്പിക്കുക. ലേഖനം അവസാനിച്ചാൽ, ലഭ്യമായ 5 ചോദ്യങ്ങളിൽ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх