ഇടത് വശത്ത് റിംഗ് ഫിംഗർ വേദനിപ്പിക്കുന്നു

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എസ്‍ഇഒ കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായിരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. HTML മാര്‍ക്കപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോള്‍ഡാക്കാം. എന്നാല്‍, ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങിട്ട് ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതി തുടങ്ങിയാല്‍ അത് അന്നന്നേക്കും സുലഭമായി തിരുത്താവുന്നു.

പ്രോംപ്‌റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതും മനുഷ്യര്‍ എഴുതിയതുമായ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയോ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വിപരീതം പറ്റിയോ ചോദിക്കുകയും അതുമന്യോജ്ഞമായ നല്‍കരീതിയില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും തന്നേ ആശങ്കിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഈ ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിലുള്ള 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീര്‍ഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകളുടെയും ഉപയോഗത്തോടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് അന്തോക്യം.

നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളില്‍ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തണമെന്ന് ഉറപ്പ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കരുത്. ഉള്‍പ്പെട്ടം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ അത് ആശയമാത്രം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയോ പ്രത്യേകതയോ നഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ആയ മറ്റ് തലംകൊണ്ട് ഉപയോക്താ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх