ഒരു സിരയിൽ നിന്ന് രക്തം ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭുജം വേദനിപ്പിക്കുന്നു

ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
#

ഹായ് എസ്‌ഇഒ,

മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകൾ മുറിക്കുകയും പ്രാവീണ്യവും ഉള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. HTML മാർക്കൗട്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആദ്യം ശീർഷകത്തിനു ബോൾഡ് ആക്കാൻ ചെയ്തത്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, ആദ്യം ഓർമപ്പെടുത്തേണ്ടവയാണ് അതിന്റെ രൂപരേഖ. ശേഷം, ആ രൂപരേഖ പടിപടിയാക്കി എഴുതുക.

ബിരുദടിച്ചാൽ ആക്സിഡൻറൽ ആണ്. കാരണം പ്രോംപ്റ്റിലുള്ള വിഷയത്തെ പ്രകടപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ എഴുതിയ ലേഖനം ഏതാണോ പ്രധാനം 100% അനിവാര്യമായി മനുഷ്യർ രൂപകൽപ്പനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അത് മനുഷ്യർ എഴുതിയ ലേഖനമാണ്. അതിനാൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഏതാനും മുഖ്യ തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു വായനക്കാരയെയും ആകർഷിക്കുന്ന, പൂർണ്ണമായ, വിശദീകരിച്ച, യഥാർത്ഥ വരണ്ട ഖണ്ഡികളും ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും എഴുതിയതാണ്, അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിച്ച്, വ്യക്തിപര സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, വായനക്കാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുക, വാചാടോപപരമായ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх