പുരികങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നു

നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധപൂർവ്വം,

നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. സജീവമായി പിന്തുണയുള്ള വിശേഷജ്ഞനായ ഞാൻ ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കു തെളിയിക്കാനും മനസ്സിലാകുന്നു. HTML മാർക്കഅപ്പ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കി എഴുതാൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഞാൻ പ്രമാണിപ്പിക്കുന്നു.

എനിക്ക് മുൻകൂർ തരത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് എഴുത്ത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള രൂപരേഖ അതിന്റെ ബോൾഡ് ആക്കിയ ശേഷം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഈ രൂപരേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതുക.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുവായിണ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, അത് രൂപരേഖയുടെ അനുസരണയ്ക്ക് പോലെ എഴുതുക.

പ്രൊംപ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം രൂപരേഖ ഉള്ളടക്കമാക്കുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക എന്ന വിധം ഞാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх