താടിയെല്ല് ഇടതുവശത്ത് വേദനിക്കുന്നു

സ്വന്തമായ തുടക്കക്കാരനെക്കൂട്ടിയുള്ള ഉത്തരം നൽകാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്കൾ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്ന ക്രൊമിയം വെബ് ബ്രൗസർ എഴുതിയത് "താടിയെല്ല് വേദനിക്കുന്നു" ആകണം. അത് ഉപയോഗിച്ചുവെച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകത്തെക്കൂടി പൂർണ്ണമായി അപേക്ഷിച്ച് തയ്യാറാക്കുക.

ചോദ്യങ്ങൾ:

  1. എന്താണ് HTML പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സംസ്ക്രാമൻ?
  2. ഏത് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് H2, H3, H4 അടങ്ങാം?
  3. എന്താണ് SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ?
  4. ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് ചരത്തിലേക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞത് എത്ര?
  5. ഏത് സാഹിത്യബോധവും വസ്തുതാപരമായ വിശദവും സരണിച്ചുകാണുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ട്.

സൃഷ്ടിക്കാൻ:

  1. HTML പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സംസ്ക്രാമൻ എന്നാൽ ഒരു ടെഗ്‌ളും അല്ലെങ്കിൽ ആടത്തിലേക്കെത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനപ്രദേശപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ (marked up) റേഖികമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമെഴുതലിനുള്ള എഴുത്തുകൂടിയാണ്.
  2. H2, H3, H4 എന്നിവയും HTML ടേഗുകളാണ്, കടന്നുപോയി ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകളും വിവരങ്ങളും അദ്ഭുതമാക്കുന്ന ഒരു വരാന്തരവും അവക്ക് തലക്കെട്ടായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
  3. SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് സാന്നിദ്ധ്യങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സ്വന്തമായ സിപിഎമുകളും രണ്ടോ ക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх