ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പറയും

ആദ്യം, HTML മാർക്ക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തലക്കെട്ടുമായി ബോൾഡ് ആക്കുക. പിന്നെ, ലേഖനത്തിന്റെ രൂപരേഖ ലളിതമായി പാലിക്കുക. H2, H3, H4 ടാഗുകൾ എന്നിവ തലയല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ, മറ്റ് ഡിറക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം പകർത്തരുത്. SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2000 വാക്കുകളായി രൂപപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകൾക്ക് 100% അദ്വിതീയതയും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായ ലേഖനം രച്ചിയതിന് 5 തലക്കെട്ടുകളും H2, H3, H4 ടാഗുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കുക.

ആദ്യം, ലേഖനം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും കോംപ്രശേന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിലുള്ളവയെ അരിഞ്ഞൊരു രൂപരേഖയിൽ ചേർക്കുക, പക്ഷേ എഴുതുംപോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ, ആശയക്കുഴപ്പവും പിന്തുടരുകയും കണക്കിലെടുക്കുക. രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം നിയമപരമാക്കുക. സ്വന്തമായ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തരുത്. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന ശാരീരകതെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക. പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കാനു

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх