ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡികയായി:

  1. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ (SEO) എന്നത് അത്യുപയോഗക്കാര്യമായി ആവുന്നതാണ്. SEO ഒരു വേഷത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നു, ജനപ്രിയരചനയിലൂടെ ഫീച്ചർചെയ്യുന്നു, ദിവസോപാധിയാക്കുന്നു എന്നിവയിലൂടെ വെബ്‌സൈറ്റിനെ വളരെക്കാലത്തേക്ക് പരിപൂർണ്ണമായി അനാവശ്യമായ SE അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ തലക്കെട്ട് കീവോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കട്ടെ.
  2. SEO അനുവാദമോ ടൂളാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനറශ് ആണ് തിയ്യതിയിലേക്കു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്പം കഠിനം, തന്നെ സമയമേറിയ ആകർഷകമായ ഡിസൈൻനിലും ഉണ്ടാക്കിയാണ്.
  3. SEO അരങ്ങത്തിലും പ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒന്നായി ആണ് അദ്വിതീയത. സ്വന്തമായ വെബ്‌സൈറ്റ് പൊതുമായി അസൂയ തരുന്നില്ലല്ലോ. SEO സമ്പന്ന, ഗ്രാമ്യമായ പകർപ്പെടുവിച്ച Kerala Tourism Department എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം.
  4. SEO-യുടെ അദ്ദേഹം എത്രയും പ്രദേശ പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാമാണികമായ അദ്ദേഹാരൂപിതം രീതികളിലൂടെ, അവശ്യമായി മാർക്ക്‌ഷുപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
  5. SEO-യെ അനുവദനീയമായപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ-പ്രൊജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈന് ബിസിനസ്സ് നടപ്പാക

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх