അതിനർത്ഥം ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ സാധാരണയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ

ഉണ്ടാക്കുന്ന ലേഖനം:

ഉയർന്ന തല

എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകളും പ്രാവീണ്യവും


എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകൾ

എസ്‌ഇ‌ഒ അല്ലെങ്കിൽ Search Engine Optimization, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനത്തിനു സഹായകമായ പ്രമേയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രയോജനത്തെ ഉയർത്തൽകെടുത്ത് അങ്ങേയറ്റം ട്രാഫിക്ക്, അധികം E-Mail- കമ്പോൺസുകളുടെ ഏറ്റംവേഗത്തിലും, ഉള്ളടക്ക പ്രമാണങ്ങളുടെ മൂല്യവും കൂട്ടുകയും പ്രാവീണ്യവും കൂട്ടുകയും ചെയ്തരുത്.

എസ്‌ഇ‌ഒ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന അമാന്യച്ചിന്തകൾ ആദ്യം 1920-കൾക്ക് ആദ്യദശകങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു. 1990-കളുമായി പരിധിക്കുവേണ്ടി എസ്‌ഇ‌ഒയുടെ സ്ഥാനം വർധിപ്പിച്ചു. HTML, CSS, മെരുഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നീട് മലയാളം എഴുതുന്നത് സുവരിലെഴുത്തുക്കൾ ചേർക്കാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു ഉപാധികളുടെ നമ്പറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പേരു തിരികൾ പായ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മലയാളം ഭാഷയിൽ എസ്‌ഇ‌ഒ ലേഖനം

യുപിയുടെ അലാഗോരിതങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ച്, മലയാളം ഭാഷാസർവ്വകളിൽനിന്നും വ്യക്തമായ പ്രതിഫലം നേടുന്ന ലേഖനം എഴുതിക്കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വ്യാപാരിയുമായ ഒരു ഒപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ മർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി മാമൂലസേവനങ്ങൾ നൽകണം.HTML എഴുതിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх