നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മോശം മാർഗം ഏതാണ്?

HTML മാർക്ക് അപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലേഖനം ആരംഭിക്കുക:

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മോശം മാർഗം എന്താണ്?

1. തള്ളിപ്പറയൽ നിരവധി

ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായി ഒരു സാദ്ധ്യതയുണ്ടാക്കുക തള്ളിപ്പറയാൻ വലിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയേയുള്ളു.

2. പാർക്കുചേരൽ ശരാശരിയും അളന്തരമുണ്ട്

ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുവെങ്കിൽ, ആദ്യം ഫോൺക്കാരെ ആപ്പുകൾക്ക് പാർക്കുചേരാൻ ചെറിയ ശ്രമം കൂടാതെ വഴികളുള്ളത്രെ.

3. പാസ്സ്വേഡുകളും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക

ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുവെങ്കിൽ, പാസ്സ്വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാനം മറക്കരുത്.

4. അപ്‌ഡേറ്റുകൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളവയായിരിക്കരുത്

ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുവെന്നാണ് അപ്ഡേറ്റുകൾ നടത്തുന്നത്. അവയുടെ പരിരക്ഷയും പിഴവുകൾ പലിശ്ശിപ്പിക്കുകയും ഉചിതമാണ്.

5. തരികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക

ഫോൺ പരിരക്ഷിക്കുവെന്നാണ് തരികൾക്ക് ഉപയോഗമില്ലായത്. മോശമാണ് ചില തരികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം:

കൂടാതെ, ഒരു മൂന്നാംക്കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх