പുരുഷ ശബ്ദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആൺ ശബ്ദം

ഘട്ടം 1: HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിൽ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുക

ഫോണ്ട് വളരുത്തത്തിന്റെ പുതിയ എം ടാഗ് (HTML5) എടുക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് വെബ്ബ് ബ്രൗസർക്കിൽ പ്രവർത്തവിധേയമായ ഒരു ഫോണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇത് എളുപ്പമായി ഫലപ്രദമാക്കുന്നതാണ്. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിൽ നിയമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണം തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യാം.

ഇതിനാൽ, ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിന്റെ രൂപരേഖ എഴുതുക. ഇതിൽ, ടാഗ് കൂടാതെ, ഉച്ചരിപ്പിക്കുന്ന ഉല്ലേഖങ്ങളെയോ സന്ദർഭങ്ങളെയോ രേഖപ്പെടുത്തരുത്. പ്രാധാന്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകളും തലക്കെട്ട് ടാഗുകളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ പിന്തുടർന്ന്) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

നിങ്ങൾക്ക് ലേഖനം പഠിക്കേണ്ടതിന് അതിലെവിടെപ്പോയി തിരിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. ലേഖനത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരം ലഭ്യമാക്കുകയോ ലേഖനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കം സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ആശയക്കുഴപ്പം, പ്രത്യേകതയും കണക്കിലെടുക്കുക. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലേഖനം തുടങ്ങാൻ വഴിയാക്കലിനുശേഷം ഏതൊരു ധാരണയോ സന്ദേശത്തോ നഷ്ടപ്പെടാത്തത് കണക്കിലെടുക്കുക.

വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх