എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പ്രധാനമായും, ലേഖനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ അറിയാവുന്നതാണ്. HTML ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിലെ വാക്കുകളെ ബോൾഡ് ആക്കാം. അതിനാൽ, ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ആകർഷകമായ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ, ആ രൂപരേഖയെ പടിപടിയായി എഴുതണം.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, മനുഷ്യർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാൽ, അദ്വിതീയവും സ്വന്തമായവും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ 2000 വാക്കുകളും, മലയാളം ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യവും കൂടാതെ, 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് തലക്കെട്ട് ബോൾഡാക്കാം.

താഴെ പറയുന്നവയും ബോൾഡ് ആക്കേണ്ടതാണ്:

  • ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക
  • പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക
  • വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നതായിരിക്കണം. സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക).

ലേഖ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх