മുറിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്താണ്?

HTML മാർക്ക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിൽ ലേഖനം എഴുതാനുള്ള രീതിയാണ്:

മുറിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്താണ്?

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതി തുടങ്ങുക. പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക).

ഒരു ഉപസംഹാ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх