കാണാതായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായാണ് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുക.

മലയാളം ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട്, ആ രൂപരേഖ ഒന്നിരട്ടും എഴുതി തുടങ്ങുക. പ്രോംപ്റ്റിലുള്ള വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ലേഖനം 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പകർത്തരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിയ ജീവനും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയും സന്ദർഭവും നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ വിശദവും വിശാലവുമായ ഖണ്ഡികളും ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതായി സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടു

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх