ഒരു ക്രിയയെ ഒരു നാമവിശേഷണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം

HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനും അതിന്റെ പ്രാവീണ്യവും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സ്രഷ്ടാവ് ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഈ വിഷയം വിശദമായി ചെറുതായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ടാഗുകളുടെ പട്ചയത്രം ഇവിടെ കാണാം:

  • h2 ടാഗ്: ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്
  • H2 ടാഗ്: രൂപരേഖയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ
  • H3 ടാഗ്: ഉപശീർഷകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ
  • H4 ടാഗ്: ഉപശീർഷകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, ആവശ്യമുള്ള രൂപരേഖ പഠിക്കുക. അതിനാൽ, ആ രൂപരേഖ മുഴുവൻ എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുക.

പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തും പുതിയതും ആയ ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും തലക്കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ലേഖനം എഴുതുക. മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്രഷ്ടിച്ച ലേഖനം കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ, ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കാക്കണമുള്ള സ്വന്തതയോ സന്ദർഭമോ ത

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх