മലബന്ധം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു

മലയാളം ഭാഷയിൽ എസ്‌ഇ‌ഒ ഖണ്ഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് HTML മാർക്ക്‌അപ്പ് ഭാഷയിൽ ലേഖനം എഴുതുന്ന സ്രഷ്ടാവായാണെനിക്ക് ആഗ്രഹം. ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപരേഖ ചിന്തിച്ച് ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട്, ആ രൂപരേഖയിൽ എഴുതി തുടങ്ങുക. പ്രൊംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയവും 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായി ഉള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതുക. അതിനാൽ, മലയാളം ഭാഷയിൽ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കൊപ്പം (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുക.

അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, 5 ചോദ്യങ്ങളും ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡികയും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ശീർഷകവും എല്ലാ ലേഖന തലക്കെട്ടുകളും ബോൾഡ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ H ടാഗുകൾക്കായി ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ലേഖനത്തിൽ "ആമ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх