സ്രസ്റ്റിറ്റിസിനെ വേഗത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്ങനെ

സ്വപ്നങ്ങൾ നല്‍കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാണ് സ്രഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടിച്ചവന്‍ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അലവലംസം. സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭ്രാന്താണുപാദനങ്ങളും നിയന്ത്രണ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട റീമ്പ്രാണ്ടേഷനെന്ന യന്ത്രം പാലിക്കുന്നു.
മിക്കവരും നിദ്രയില്‍ അതായത് ഡെമ്പ്സിയില്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്ന ആറു ഗൂഢ്യാമുന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളു. നിദ്രാഹീനരായ പലരാണ് തമസാനയമുള്ള ചിലര്‍. അത്തരം തമസാനയം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഗൂഢ്യാമാണ് രക്തങ്ങളിലയഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതലായി മാറാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഒഴുകുമ്പോള്‍ സംരക്ഷകത്തിലില്ലാത്ത ഈ ഗൂഢ്യാമം ആരോഗ്യത്തിന് കിട്ടവേ ശക്തികരമാകും. കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നതിന്, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അഥവാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സമ്പ്രദായമാക്കുന്നതിന് നവ്യസമാഹാരായുക്തിയോടെ ആലോചിച്ച ഓരോരുത്തുകളും മൂല്യപ്രധാനമാക്കണം.
ഛേതനം അല്ലെങ്കില്‍ ശാസ്ത്രം എന്ന യാന്ത്രികമാഹിതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പദമാണ് അത്തരം തമസാനയം അവസാനപ്പെടുന്നത്.പപ്പായം കൂപ്പി നിന്നുകൂടി നമുക്കൊരു ലേഖനം ഞങ്ങള്‍ പ്രകാശപ്പെടുന്നു. + പപ്പായത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ മായപ്പെടുന്ന രചനയേയുള്ളവയായ രണ്ടു വരികളെയും ഉപയോഗിച്ചുകഴിയും.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх